Vi vill påstå att alla människor har en dröm, speciellt när man är ung. Utan verktyg och stöd för att kunna arbeta mot att nå sina mål är det lätt att tappa hoppet om sin egen framtid. I projektet I have a Dream vill vi framför allt påminna unga om deras drömmar och sedan bidra med verktyg och stöd för att nå dem. I praktiken innebär det att först och främst våga tro på att ens drömmar kan slå in. Sedan börja med att skaffa de redskap, kunskaper eller kontakter man behöver. Därefter göra en konkret och realistisk plan som ger individen ett eget beslutsunderlag att utgå ifrån. Att sätta och nå delmål mot sin dröm är en itererad process som bygger på att utvärdera vad som var bra och mindre bra och därefter tänka efter vad man skulle kunna göra annorlunda om man fick möjlighet att göra det igen och sätta nästa delmål.

I have a Dream är ett samverkansprojekt mellan Project Playground och Sundbyberg Stad och finansieras av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet kommer att pågå under ett år och startades nu i oktober 2018 och handlar om att få den målgrupp av unga i Sundbybergs kommun som idag inte finns inskrivna i något utbildningsprogram eller annan sysselsättning att hitta en väg tillbaka in i samhället. Grundtanken i projektet I have a Dream utgår ifrån Project Playgrounds arbetsmodell som bygger på ett holistiskt perspektiv där fokus på individen och individens egna drivkrafter leder till ökade möjligheter att nå sina egna mål genom self-management.  

Syftet med projektet är att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Målet är att fler unga ska få ett arbete eller påbörja/avsluta en utbildning. Målet med projektet är att inspirera unga till att stanna kvar i skolan, återuppta sina studier och/eller öka deras anställningsbarhet genom kompetensutveckling, motivationshöjande insatser, utbildningsinsatser, individuell vägledning med mera. Projektet kommer att erbjuda aktiviteter som i sin tur leder till ungdomars personliga utveckling, utveckling av förmågor och nya kunskaper.